Cena tepla

Kto ju stanovuje?
Cenu tepla stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe výrobcom predloženej kalkulácie tepla. Táto cena obsahuje len ekonomicky oprávnené náklady.

Čo tvorí cenu tepla?
Cena tepla pozostáva z troch základných zložiek:

VARIABILNÁ ZLOŽKA CENY

Variabilná zložka sa na konečnej cene tepla podieľa takmer 80-timi percentami a vstupujú do nej všetky nevyhnutné energetické vstupy ako je palivo (zemný plyn, elektrická energia), technologická voda a pod., t.j. náklady na priamy materiál. Od 1. 1. 2009 došlo k zmene vo výške ceny variabilnej zložky v kategórií domácností a pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácností. Domácnosti sú oslobodené od spotrebnej dane a zároveň maju regulovanú cenu zem. plynu pre výrobu tepla a teplej úžitkovej vody.

FIXNÁ ZLOŽKA CENY

Fixná zložka zahŕňa v sebe náklady na odpisy, opravy a údržbu, náklady na rôzne zákonné povinnosti spojené s výrobou tepla, náklady na poistné, audit, služby, personálne náklady a aj kalkulovaný primeraný zisk spoločnosti v zmysle Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

DPH

K variabilnej a fixnej zložke sa ešte pripočítava DPH v zmysle platných právnych predpisov.

Variabilná zložka sa v priebehu roka fakturuje podľa skutočne odobratého množstva tepla a fixná zložka podľa regulačného príkonu.Cena tepla platná od 1.1. 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2019/T zo dňa 22.11.2018 v znení rozhodnutia č. 0225/2019/T zo dňa 11.11.2019 v znení rozhodnutia č. 0058/2020/T zo dňa 09.12.2019 a v znení rozhodnutia č. 0045/2021/T zo dňa 16.11.2020, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do konca 5. regulačného obdobia r o z h o d o l podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z., na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby, Štefánikova 44, 071 01 Michalovce, IČO 31 654 541 m e n í rozhodnutie č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2019/T zo dňa 22.11.2018 v znení rozhodnutia č. 0225/2019/T zo dňa 11.11.2019 v znení rozhodnutia č. 0058/2020/T zo dňa 09.12.2019 a v znení rozhodnutia č. 0045/2021/T zo dňa 16.11.2020 s účinnosťou od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia takto:
pdf_icon Rozhodnutie na stiahnutieCena tepla platná od 1.1. 2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2019/T zo dňa 22.11.2018 v znení rozhodnutia č. 0225/2019/T zo dňa 11.11.2019 a v znení rozhodnutia č. 0058/2020/T zo dňa 09.12.2019, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 r o z h o d o l podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z., na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby, Štefánikova 44, 071 01 Michalovce, IČO 31 654 541 m e n í rozhodnutie č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2019/T zo dňa 22.11.2018 v znení rozhodnutia č. 0225/2019/T zo dňa 11.11.2019 a v znení rozhodnutia č. 0058/2020/T zo dňa 09.12.2019 s účinnosťou od 1. januára 2021 do konca 5. regulačného obdobia takto:
pdf_icon Rozhodnutie na stiahnutieCeny tepla od 01.01.2020

ÚÚrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2019/T zo dňa 22.11.2018 a v znení rozhodnutia č. 0225/2019/T zo dňa 11.11.2019, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 r o z h o d o l podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z., na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby, Štefánikova 44, 071 01 Michalovce, IČO 31 654 541 m e n í rozhodnutie č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2019/T zo dňa 22.11.2018 a v znení rozhodnutia č. 0225/2019/T zo dňa 11.11.2019 s účinnosťou od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 takto:
pdf_icon Rozhodnutie na stiahnutie


Ceny tepla od 01.12.2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017 a v znení rozhodnutia č. 0067/2019/T zo dňa 22.11.2018, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z., na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby, Štefánikova 44, 071 01 Michalovce, IČO 31 654 541 m e n í rozhodnutie č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017 a v znení rozhodnutia č. 0067/2019/T zo dňa 22.11.2018 s účinnosťou od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2021 takto:
pdf_icon Rozhodnutie na stiahnutie


Ceny tepla platné od 1.1. 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako príslušný orgán na konanie podľa §9 ods.1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm.c) prvého bodu v spojení s § 5 ods.7 písm. c) zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhotnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla rozhodol podľa §14 ods. 11 zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky ÚRSO č.222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak,že pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce, IČO: 31654541 schvaľuje na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2021 v Michalovciach a Strážskom tieto ceny:
pdf_icon Cena tepla 2018 - 2021


Ceny tepla platné od 1.1. 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako príslušný orgán na konanie podľa §9 ods.1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm.c) prvého bodu v spojení s § 5 ods.7 písm. c) zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhotnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla rozhodol podľa §14 ods. 11 zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky ÚRSO č.222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak,že pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce, IČO: 31654541 schvaľuje na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 v Michalovciach a Strážskom tieto ceny:
pdf_icon Cena tepla 2017


Ceny tepla platné od 1.1. 2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako príslušný orgán na konanie podľa §9 ods.1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm.c) prvého bodu v spojení s § 5 ods.7 písm. c) zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhotnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla rozhodol podľa §14 ods. 11 zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky ÚRSO č.222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak,že pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce, IČO: 31654541 schvaľuje na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 v Michalovciach a Strážskom tieto ceny:
pdf_icon Cena tepla 2015


Ceny tepla platné od 1.1. 2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako príslušný orgán na konanie podľa §9 ods.1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm.c) prvého bodu v spojení s § 5 ods.7 písm. c) zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhotnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla rozhodol podľa §14 ods. 11 zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky ÚRSO č.222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak,že pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce, IČO: 31654541 schvaľuje na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 v Michalovciach a Strážskom tieto ceny:
pdf_icon Cena tepla 2014


Ceny tepla platné od 1.1. 2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe §14 ods. 5 v spojení s §12 ods.1 písm. m) zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2011 č.189/2011 Z.z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. júla 2011 č.219/2011 Z.z. , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, určuje ceny pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce, IČO: 31654541 na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 v Michalovciach a Strážskom nasledovne:
pdf_icon Strana 1 pdf_icon Strana 2


Ceny tepla platné od 1.1. 2012

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe §14 ods. 5 v spojení s §12 ods.1 písm. m) zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2011 č.189/2011 Z.z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. júla 2011 č.219/2011 Z.z. , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, určuje ceny pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce, IČO: 31654541 na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 v Michalovciach a Strážskom nasledovne: pdf_icon kliknite pre stiahnutie PDF


Ceny tepla platné od 1.8. 2011

pdf_icon kliknite pre stiahnutie PDF


Ceny tepla platné od 1.1. 2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe §14 ods. 5 v spojení s §12 ods.1 písm. m) zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č.1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č.6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 1. októbra 2008 č.7/2008 a výnosu z 10. júna 2009 č.6/2009 určuje pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce ceny tepla pre rok 2011 v Michalovciach a Strážskom nasledovne: pdf_icon kliknite pre stiahnutie PDF


Ceny tepla v roku 2010

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe §14 ods. 5 v spojení s §12 ods.1 písm. m) zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č.1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č.6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 1. októbra 2008 č.7/2008 a výnosu z 10. júna 2009 č.6/2009 určuje pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce ceny tepla pre rok 2010 v Michalovciach a Strážskom nasledovne: pdf_icon kliknite pre stiahnutie PDF


Ceny tepla v roku 2009

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe §14 ods. 5 v spojení s §12 ods.1 písm. m) zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č.1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č.6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 1. októbra 2008 č.7/2008 a výnosu z 10. júna 2009 č.6/2009 určuje pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce ceny tepla pre rok 2009 v Michalovciach a Strážskom nasledovne: pdf_icon kliknite pre stiahnutie PDF

Ceny tepla platné od 1.1. 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 a v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021 rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z., na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby, Štefánikova 44, 071 01 Michalovce, IČO 31 654 541 m e n í rozhodnutie č. 0021/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0325/2017/T zo dňa 21.12.2016 a v znení rozhodnutia č. 0007/2018/T zo dňa 24.10.2017 s účinnosťou od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 takto:
pdf_icon Cena tepla od 1.1. 2019