Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby vznikla 29.6.1992 v Michalovciach. Objemom produkcie, rozsahom vyrábaného sortimentu a veľkosťou trhu sa firma zaraďuje medzi podniky, v ktorých je hlavnou činnosťou výroba a rozvod tepelnej energie a teplej úžitkovej vody. Je vybavená progresívnym a priebežne inovovaným technologickým zariadením.Spoločnosť zamestnáva v priemere 100 pracovníkov. Okrem výroby sa podieľa aj na spoločenských podujatiach, kde sponzoruje kultúrne a športové aktivity.Spoločnosť podniká s majetkom mesta Michalovce, ktorý má v dlhodobom prenájme. V súlade s nájomnou zmluvou spoločnosť každoročne investuje do rekonštrukcie a modernizácie budov a prenajatého majetku.

Hlavné činnosti:

  • • správa nebytových priestorov
  • • správa energetických zariadení – výroba tepla a TÚV
  • • poskytovanie služieb občanom
  • • správa nehnuteľností – výkony bytového hospodárstva
  • • revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  • • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  • • zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej úžitkovej vody, určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia pre obyvateľstvo a právnické subjekty
  • • výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody

Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby je výrobcom a distribútorom tepelnej energie v Michalovciach a Strážskom, ktorú dodáva do bytových objektov.