Legislatíva

pdf VÝNOS URSO č. 6/2008 z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla

pdf Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 367/2004 Z.z.

pdf Zákon č.469/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005

pdf Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov

pdf Zákon č. 657/2004 Z.z. z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike

pdf Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pdf Zákon č. 431/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pdf Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pdf VÝNOS URSO č. 6/2007 z 31.7.2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

pdf Vyhláška č. 152/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

pdf Vyhláška č. 630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

pdf Zákon č. 276/2001 Z. z. zo 14.6.2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení

pdf Zákon č. 107/2007 Z.z. zo 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pdf Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 z 13.7.2005, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatel energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov