Dodávka tepla a Teplej Úžitkovej Vody

Vykurovacie obdobie sa začína 1. septembra a skončí sa 31. mája nasledujúceho roka, ak sa dodávateľ tepla a priamy odberateľ tepla nedohodli inak.

S dodávkou tepla na vykurovanie začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad tútohodnotu.

Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla po splnení bodu 1)

Vonkajšia priemerná denná teplota je štvrtina súčtu vonkajších teplôt meraných o 7oo hod., o 14oo hod. a o 21oo hod. v tieni, s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien, pričom teplota nameraná o 21oo hod. sa započítava dvakrát.

Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

Pravidlá dodávky TÚV
Teplá úžitková voda sa dodáva denne od 05oo hod. do 22oo hod. alebo aj v inom čase dohodnutom podľa zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. Teplá úžitková voda na výtoku u konečného spotrebiteľa musí mať teplotu najmenej 45 oC a najviac 55 oC.