Ako šetriť tepelnou energiou na vykurovanie

Namontovaná meracia a regulačná technika v tepelných zdrojoch, v odovzdávacích staniciach a na vykurovacích telesách, umožňuje v jednotlivých bytoch, resp. miestnostiach, regulovať spotrebu tepelnej energie. Samozrejme na základe individuálnych požiadaviek užívateľov bytov na tepelnú pohodu. Vodomery namontované priamo v byte, umožňujú sledovať spotrebu teplej úžitkovej alebo studenej vody. Podľa vlastných hygienických potrieb alebo finančných možností, si môže nájomca, prípadne vlastník ovplyvňovať spotrebu či už teplej alebo studenej vody. Požiadavky na tepelnú pohodu v bytoch sú pochopiteľne individuálne odlišné. Rovnako na spotrebu teplej úžitkovej vody. Aby sa tieto rozmanité nároky pri rešpektovaní požiadaviek hospodárnosti a efektívnosti výroby a dodávky tepelnej energie vzájomne harmonicky zosúladili, boli vydané celoštátne legislatívne a technické predpisy. Tieto predpisy upravujú tzv. okrajové dodávkové hodnoty alebo normy. Základným zákonom v tejto oblasti je zákon č.657/2004 Z.z., o tepelnej energetike (tento nahradzuje od 1.1.2005 predtým platný zákon 70/1998 Z.z., o energetike).

Ako majú byť vykurované vnútorné priestory?
Výslednú teplotu vo vykurovanej miestnosti v súčasnosti definuje aj vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, a to v jej prílohe. Táto teplota by sa mala merať v strede miestnosti vo výške 1 m nad podlahou. Výsledná teplota môže mať maximálnu odchýlku od predpísanej teploty (t i -1)°C a (t i +3)°C . Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná určeným meradlom .Prehľad o vnútorných teplotách v miestnostiach nájdete v prílohohe k vyhl. č. 152/2005 Z.z.


Ako si vytvoriť tepelnú pohodu v bytoch ?
termostat Vo vykurovacom systéme pozostávajúcom z potrubných rozvodov a vykurovacích telies - radiátorov prúdi teplonosné médium, najčastejšie teplá voda. Jej teplotu udržuje v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu dodávateľ tepla. Tu platí jednoduchá nepriama závislosť, t.j. čím je teplota vonkajšieho vzduchu nižšia , tým je teplota vykurovacieho média - vody vyššia . Napríklad pri teplovodnom vykurovaní môže byť teplota vykurovacej vody +60 °C ak je vonkajšia teplota -12 °C. A opačne, pri vyšších vonkajších teplotách, teplota vykurovacej vody klesá, napr. pre +12 °C postačuje teplota vykurovacej vody 38 °C . Zmeny teploty vonkajšieho vzduchu trvale sleduje ekvitermická regulácia v zdroji tepla, pričom sa na základe zmeny teploty vonkajšieho vzduchu reguluje teplota vody do vykurovacích systémov. Pocit vlastnej tepelnej pohody v byte je možné ovplyvniť prietokom vykurovacej vody prostredníctvom radiátorového termostatického ventilu. Správnym používaním tohto termostatického ventilu je možno ušetriť energiu a udržiavať stálu teplotu v každej miestnosti Vášho bytu podľa individuálnych potrieb. Každý termostatický regulačný ventil pozostáva z telesa ventilu, hlavice termostatu, pamäťového klipu a rukoväti nastavenia teploty, po obvode ktorej je stupnica. Tabuľka doporučených hodnôt

Nastavenie teploty
Je plynulé meniteľné otáčaním rukoväte. Akonáhle zistíte vhodnú teplotu pre danú miestnosť, nastavíte polohu označenú 2, 3, ....resp. 4 oproti pevnej značke ( napr. tvarovaný výstupok). Nie je nijaký dôvod na to, aby ste urobili ešte niečo naviac. Termostat urobí všetko za Vás. Ak je napr. teplota v miestnosti nastavená v polohe "3" , bude sa automaticky udržiavať stála hodnota na 20 °C. Ak chcete mať teplotu v miestnosti iba 16 °C, otočte rukoväť do polohy "II" . Pozn: Termostatické hlavice iných výrobcov môžu mať pri jednotlivých polohách iné teploty.

Nočné nastavenie
Aby ste ušetrili energiu, je možné znížiť izbovú teplotu v noci alebo i cez deň, keď nikto nie je doma. Potom ihneď po príchode domov môžete vrátiť rukoväť na novú požadovanú značku, teda izbovú teplotu.

Vetranie
oknoPočas vykurovacieho obdobia sa majú okná otvárať len na krátko, aby sa vpustil do miestnosti čerstvý vzduch. V prípade ak sa vyžaduje dlhé vetranie, termostat treba nastaviť do polohy " * ".Pozn: Termostatické hlavice iných výrobcov môžu mať inú značku.

Nezakrývajte radiátor
oknoTermostat sníma teplotu v miestnosti a podľa toho plní svoju funkciu. Ak je v miestnosti požadovaná teplota vzduchu ( môže to byť aj slnečnými lúčmi, používaním rúry sporáka alebo varením), termostat uzatvorí prívod vykurovacej vody do radiátorov. Preto sa termostat nesmie zakrývať hrubými záclonami, vlhkou handrou alebo nábytkom.

Bezplatné teplo
Slnečné lúče, kuchynské spotrebiče a iné zariadenia, ktoré vyžarujú teplo, môžu zvyšovať teplotu vzduchu v miestnosti. Nazývame to bezplatné teplo. Termostatický ventil ( ak nie je zakrytý) reaguje aj na toto teplo tým, že automaticky uzavrie Váš radiátor a ten postupne vychladne. Môže byť preto i prechodne studený. To iba potvrdzuje jeho správnu funkčnosť. Ak napr. zapadne slnko, alebo sa prestane variť a vyvetráme, termostatický ventil to znovu zaregistruje a automaticky sa otvorí. Radiátor sa postupne zohreje až na teplotu vykurovacieho média. Doporučenia pre inštaláciu.

Čo robiť ak pociťujete chlad v byte
1. Skontrolujte nastavenie termostatických hlavíc na značku, ktorá vyhovuje Vašej tepelnej pohode. Ak tomu tak nie je upravte nastavenie rukoväťou!
2. Niektorý radiátor je studený, zostávajúce hrejú. V danom prípade môže byť nastavená nižšia hodnota teploty vzduchu na tomto radiátore, čo spôsobilo, že termostatický ventil splnil svoju funkciu, t.j. uzatvoril radiátor. Treba prestaviť rukoväť na vyšší stupeň.
3. Všetky radiátory sú studené, studené sú i stúpacie rozvody ústredného vykurovania. Ak takýto jav zaregistrovali i susedia oproti, chyba bude zrejme vo vykurovacom systéme Vášho domu. Je potrebné skontrolovať, či nie sú uzatvorené vstupné armatúry v strojovni suterénu domu. Ak ani po ich otvorení nedochádza k náprave, chyba bude zrejme v dodávke tepelnej energie. Závadu oznámte správcovi Vášho domu!
4. Prípadné podozrenie z poruchy alebo poškodenia , resp. nesprávnej funkcie termostatického ventila oznámte správcovi Vášho domu.
5. Vykurovanie sa môže v čase od 22.00 hod. do 5.00 hodín nasledujúceho dňa obmedziť v závislosti od tepelnoizolačných vlastností objektu alebo po vzájomnej dohode priameho odberateľa a dodávateľa tepla. Preto môžu byť radiátory v tomto čase napriek úplnemu otvoreniu termostatických ventilov o niečo chladnejšie ako cez deň.